Zápis

z členské schůze konané dne 1.12.2007 ve Frýdlantu.

Program členské schůze

 1. Seznámení s programem čl.schůze a jeho schválení

 2. Volba mandátové komise/Vrňata J., Pospíchal P., Dušek J.

 3. Volba návrhové komise/ JUDr. Dušek P., Wurm J., Dušek J.,

 4. Zpráva předsedy p. Niedermayera R.

 5. Zpráva hospodáře p. Froňka J.

 6. Zpráva o plnění brigádnických povinností p. Froněk

 7. Zpráva mandátové komise

 8. Diskuse

 9. Zpráva návrhové komise - předložení návrhu usnesení

 10. Schválení usnesení

 11. Závěr a ukončení čl.schůze

Členská schůze byla zahájena v 09,15 hod. Schůzi řídil jednatel MO Valášek B., který přivítal všechny přítomné a poté je seznámil s programem členské schůze. Poté vyzval přítomné k případnému doplnění programu. Jelikož nebyl podán žádný návrh na změnu ani doplnění programu čl.schůze, bylo přistoupeno ke schválení předloženého programu. Tento byl jednohlasně schválen všemi přítomnými. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování

K bodu 2.- Volba mandátové komise, kam byli navrženi: Vrňata J., Pospíchal P., Buriánek M.. Změna ani doplnění nebylo navrženo. Komise v navrhovaném složení byla jednohlasně odsouhlasena. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

K bodu 3.- Volba návrhové komise, kam byli navrženi : JUDR Dušek P., Wurm J., Dušek J.,- změna ani doplnění komise nebylo navrženo. Komise v navrhovaném složení byla jednohlasně schválena, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování

K bodu 4.- Zpráva předsedy MO p. Niedermayera    

Ukončení sportovního rybolovu na nádrži Petr v k.ú. Raspenava, MO dostala výpověď  z pronájmu od majitele. Nádrž byla slovena a ryby byly rozvezeny do sportovních revírů MO Frýdlant. Informoval o zahájení jednání k možné výstavbě nového rybníka v k.ú. Ludvíkov na pozemku MO Frýdlant. Informoval o problémech činěných majitelem pozemků v okolí sportovní nádrže v Arnolticích. Pokud nedojde k vzájemné dohodě, bude se muset spor řešit soudně. Informace o připravovaných změnách v plnění si brigádnických povinností, neboť současné podmínky jsou vzhledem k majetku organizace nevyhovující. Přesné znění nových podmínek, které by měly platit  od r.2008, pro splnění na rok 2009, budou předloženy na VČS v měsíci březnu 2008   

K bodu č.5- Zpráva hospodáře Froňka   

Informoval o současném stavu rybníků, které jsou v majetku MO, o stavu MP revírů Smědá 1, revírech P povodí. Informoval o slovení ryb na sport. revíru Petr a rozsazení ryb do ostatních revírů MO Frýdlant, ukončení chovné činnosti na rybníku Bulovka, kde nový majitel neuzavřel s MO nájemní smlouvu. Informoval o vysazení ryb v r.2007 do sportovních revírů MP a P, jak z vlastní produkce, tak z ryb dodaných SÚS Ústí n.Labem. Informoval  o zarybňovacím plánu na r.2008, stavu zakomorovaných ryb do další produkce, o výtěru PO na sádkách MO Frýdlant. Dále informoval o problémech a potížích, které vznikají neúčastí rybářů na brigádách a to hlavně  na  schválených pěti hodinách povinných, které neodpracovalo více než 120 rybářů. Tímto dávají najevo svůj nezájem o majetek MO. Údržba, oprava a výstavba je pak závislá na malé skupince obětavých členů,  kteří vynakládají nemalé úsilí daleko nad rámec svých povinností. Tito členové budou po zásluze odměněni. Poděkoval za náročnou a obětavou práci slovovací skupině pro vody MP, pod vedením p.Göze Milana a skupině pro vody P, pod vedením p. Vrňaty Jiřího, pro něž byl letošní rok vyjímečně náročný, jak na podmínky, tak i na čas.

K bodu 6.-Zpráva o plnění brigád. povinností

P. Froněk podal informaci o členech platících brigády, o členech, kteří bez ohlášení nesplnili předepsaný počet brigádnických hodin, a o více jak 120 členech, kteří bez oznámení za celý rok neodpracovali ani hodinu brigád. Informoval o obsahu vykonané práce, jak na opravách chovných rybníků, tak na výstavbě "Sádek ". Přečetl seznam členů, kteří budou za práci nad rámec svých povinností  odměněni  příspěvkem na zakoupení povolenky.

K bodu 7.- Zpráva mandátové komise- předseda p. Buriánek M. uvedl, že  členské schůze se zúčastnilo 95 členů, ze schůze se omluvilo 20 členů. Členská schůze je usnášení schopná.

K bodu 8.- Řídící schůze p. Valášek vyhlásil diskusi. P. Niedermayer přednesl návrh nových podmínek pro plnění brigádnických povinností od r.2008, které budou předloženy po upřesnění na VČS a vyzval přítomné členy, aby se k věci vyjádřili, popř. podali doplňující návrhy. P. Froněk podal informaci o zřízení další vývěsní skřínky a to u branky vchodu do areálu "Sádek" ve Frýdlantě. Dále o zřízení webových stránek s adresou www.mocrsfrydlant.cz. Upozornil členy na včasné odevzdání  přehledu o docházce na vodách P, upozornil na 1. výdej povolenek dne 29.12.2007.

Vzhledem k tomu, že se již nikdo do diskuse nepřihlásil, byla diskuse ukončena.

K bodu 9.- Zpráva návrhové komise - JUDr Dušek předložil návrh na usnesení a vyzval členy k doplnění, případně změnám usnesení. Vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný pozměnující návrh, bylo přistoupeno k hlasování o schválení usnesení.

K bodu 10.- hlasování o schválení usnesení, jak bylo předneseno předsedou návrhové komise p. JUDr Duškem. Pro usnesení hlasovalo všech 95 přítomných členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo schváleno.

K bodu 11. - řídící schůze p. Valášek ukončil schůzi v 11,30 hod

Zápis zpracoval
Valášek Bohuslav- jednatel